Pak Guru Naryo: Rawe-Rawe Rantas Malang-Malang Putung

Ilustrasi Pembelajaran oleh Pak Guru Naryo
sumber gambar: www.okezone.com

Rawe-rawe rantas malang-malang putung mujudake unen-unen kang dadi sumber semangat tumrap sawiji-wijining wong, masyarakat, utawa bangsa ing nalika nggayuh tujuwan kang luhur utawa mulya.

Unen-unen iki negesake sawijining tumindak kang ora gampang nglokro utawa kendho semangate sakdurunge gegayuhan mau kecekel. Pepalang apa wae bakal diadhepi lan diatasi.

Iki uga ana sesambungane karo prekara ing antarane wong utawa masyarakat siji lan sijine. Unen-unen iki lagi dicakake menawa prekara mau ora bisa dirampungake kanthi pirembugan sing apik. Tumrap wong jawa sakbisa-bisaa prekara utawa urusan dirembug kanthi apik. Sing dikarepake yaiku sakbisa-bisaa aja nganti nuwuhake tukar padu, dredah, utawa pasulayan. Continue reading “Pak Guru Naryo: Rawe-Rawe Rantas Malang-Malang Putung”